Kjøpe FluctineKjøpe Fluctine På Nettet Uten Resept

FLUCTINE (FLUOXETINE) INDIKASJONER


Fluoxetin brukes for behandling av premenstruelle dysforisk forstyrrelse (PMDD), en alvorlig form for premenstruelt syndrom. Fluoksetin er en selektiv serotonin reuptake inhibitor (SSRI). Det fungerer ved å gjenopprette balansen av serotonin, et naturlig stoff i hjernen, noe som bidrar til å bedre humøret.

FLUCTINE (FLUOXETINE) INSTRUKSJONER


Bruk Fluoxetin som anvist av legen din.

Ta Fluoxetin gjennom munnen med eller uten mat.
Tar Fluoxetin på samme tid hver dag vil hjelpe deg å huske å ta den.
Fortsett å ta Fluoxetin selv om du føler deg vel. Gå ikke glipp av doser.
Ikke plutselig slutte å ta fluoksetin uten å sjekke med legen din. Bivirkninger kan forekomme. De kan inneholde mentale eller humørsvingninger, nummenhet eller prikking i huden, svimmelhet, forvirring, hodepine, søvnvansker, eller uvanlig tretthet. Du vil bli nøye overvåket når du starter Fluoksetin og når en endring i dosen er gjort.
Hvis du glemmer en dose av fluoksetin, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Fluoxetin.

FLUCTINE (FLUOXETINE) LAGRING


Butikk Fluoksetin ved romtemperatur, mellom 59 og 86 grader F (15 og 30 grader C). Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Fluoxetin utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

IKKE bruk Fluoxetin hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Fluoxetin
du tar eller har tatt en monoaminooksidasehemmer (MAO-hemmer) (f.eks phenelzine), selegilin, eller johannesurt i løpet av de siste 14 dagene
du tar en fenfluramin derivat (f.eks dexfenfluramine), en H1-antagonist (f.eks, astemizol, terfenadin), nefazodon, pimozid, en serotonin-noradrenalin reopptakshemmere (SNRI) (f.eks venlafaksin), en annen SSRI (f.eks, paroksetin), sibutramin, tioridazin, eller tryptofan.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med fluoksetin. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du eller et familiemedlem har en historie med bipolar lidelse (manisk-depresjon), andre psykiske eller humør problemer, selvmordstanker eller forsøk, eller alkohol eller stoffmisbruk
hvis du har en historie med anfall, hjerteproblemer, leverproblemer, alvorlige nyreproblemer, mage eller tarm blødning, diabetes eller stoffskifteproblemer
hvis du er dehydrert, har lavt blod natrium nivåer, eller drikker alkohol
hvis du skal ha elektrokonvulsiv terapi (ECT).

Noen legemidler kan samhandle med fluoksetin. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Anorexiants (f.eks phentermine), fenfluramin derivater (f.eks dexfenfluramine), linezolid, MAO-hemmere (f.eks phenelzine), metoklopramid, nefazodon, selegilin, serotonin 5-HT1 reseptor agonister (f.eks, sumatriptan), sibutramin, SNRI (f.eks venlafaksin) , johannesurt, trazodon, eller tryptofan fordi alvorlige bivirkninger, som for eksempel en reaksjon som kan være feber, stive muskler, blodtrykksendringer, mentale forandringer, forvirring, irritabilitet, agitasjon, delirium, eller koma, kan det oppstå
Antikoagulantia (f.eks warfarin), aspirin, eller ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAIDs) (for eksempel ibuprofen) fordi risikoen for blødninger, inkludert mage blødning, kan være økt
Diuretika (f.eks, furosemid, hydroklortiazid) fordi risikoen for lavt blod natrium nivåer kan økes
Tramadol fordi risikoen for anfall økes
Cyclobenzaprine eller H1-antagonister (f.eks, astemizol, terfenadin) fordi alvorlige hjerteproblemer, inkludert uregelmessig hjerterytme, kan forekomme
HIV-proteasehemmere (f.eks, ritonavir) fordi de kan øke risikoen for fluoksetin bivirkninger
Cyproheptadin fordi det kan senke Fluoxetin effektivitet
Aripiprazol, benzodiazepiner (for eksempel alprazolam), betablokkere (f.eks, propranolol), karbamazepin, klozapin, dekstrometorfan, digoksin, flekainid, haloperidol, hydantoins (f.eks, fenytoin), litium, noradrenalin reopptakshemmere (f.eks atomoksetin), fenotiaziner ( f.eks, klorpromazin, tioridazin), pimozid, propafenon, risperidon, tricykliske antidepressiva (for eksempel amitriptylin), eller vinblastin fordi risikoen for deres bivirkninger kan økes med Fluoxetin.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell om Fluoksetin kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.
Viktig sikkerhetsinformasjon:

Fluoksetin kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Disse effektene kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Ta Fluoxetin med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre mulige usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Sjekk med legen din før du drikker alkohol eller bruker medisiner som kan forårsake døsighet (f.eks søvn hjelpemidler, muskel relaxers) mens du tar Fluoxetin, det kan legge til sine effekter. Spør på apoteket dersom du har spørsmål om hvilke medisiner kan forårsake døsighet.
Flere uker kan passere før symptomene dine bedre. IKKE ta mer enn anbefalt dose, endre dosen eller ta Fluoxetin lenger enn foreskrevet uten å sjekke med legen din.
Barn og tenåringer som tar Fluoksetin kan ha økt risiko for selvmordstanker eller handlinger. Voksne kan også bli påvirket. Risikoen kan være større hos pasienter som har hatt selvmordstanker eller handlinger i fortiden. Risikoen kan også være større hos pasienter som har hatt bipolar (manisk-depressiv) lidelse, eller om deres familiemedlemmer har hatt det. Se pasienter som tar Fluoxetin tett. Kontakt lege straks ved ny, forverret, eller plutselige symptomer som nedstemthet, engstelig, rastløs eller irritabel atferd, panikkanfall, eller noe uvanlig endring i humør eller atferd oppstår. Kontakt lege umiddelbart dersom noen tegn på selvmordstanker eller handlinger forekomme.
Diabetes pasienter - Fluoksetin kan påvirke blodsukkeret ditt. Sjekk blodsukkernivået nøye. Spør legen din før du endrer dosen av din diabetes medisin.
Serotonin syndrom er en potensielt dødelig syndrom som kan være forårsaket av fluoksetin. Risikoen kan være større hvis du tar Fluoxetin med visse andre legemidler (f.eks MAO-hemmere, SSRI, "triptaner"). Symptomer kan inkludere agitasjon, koma, forvirring, overdreven svetting, rask eller uregelmessig hjerterytme, feber, hallusinasjoner, kvalme, oppkast eller diaré, skjelving. Kontakt legen din med en gang hvis du har noen av disse symptomene.
Neuroleptisk malignt syndrom (NMS) er en potensielt dødelig syndrom som kan være forårsaket av fluoksetin. Symptomer kan være feber, stive muskler, forvirring, unormal tankegang, rask eller uregelmessig hjerterytme, og svetting. Kontakt legen din med en gang hvis du har noen av disse symptomene.
Hvis legen din sier at du skal slutte å ta fluoksetin, må du vente i flere uker før du begynner å ta visse andre legemidler (f.eks, MAO-hemmere, nefazodon, tioridazin). Spør legen din når du skal begynne å ta nye medisiner etter at du har sluttet å ta Fluoxetin.
Fluoksetin sjeldne tilfeller kan forårsake en langvarig, smertefull ereksjon. Dette kan skje selv når du ikke har sex. Hvis dette ikke blir behandlet med en gang, kan det føre til permanente seksuelle problemer som impotens. Kontakt legen din umiddelbart dersom dette skjer.
Fluoksetin inneholder noen av de samme ingrediensene som Prozac, et legemiddel som brukes til å behandle depresjon og andre psykiske problemer, og Symbyax, et legemiddel som brukes til behandling av depresjon hos pasienter med bipolar lidelse. Ikke ta Fluoxetin hvis du også tar Prozac eller Symbyax. Diskutere eventuelle spørsmål eller bekymringer med legen din.
Bruk Fluoxetin med forsiktighet hos eldre, de kan være mer følsomme for effektene, spesielt lavt blod natrium nivåer.
Det bør utvises forsiktighet ved bruk av Fluoxetin i barn, de kan være mer følsomme for effektene, spesielt økt risiko for selvmordstanker og handlinger.
Fluoksetin bør brukes med ekstrem forsiktighet hos barn, sikkerhet og effekt hos barn har ikke blitt bekreftet.
Fluoksetin kan forårsake vektendringer. Barn og tenåringer kan trenge vanlig vekt og vekstkontroller mens de tar Fluoxetin.
Graviditet og amming: Fluoksetin kan forårsake skade på fosteret hvis det er brukt i løpet av de siste tre månedene av svangerskapet. Hvis du blir gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Fluoxetin mens du er gravid. Fluoksetin er funnet i morsmelk. Du må ikke amme mens du tar Fluoxetin.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Angst, nedsatt seksuell lyst eller evne, diaré, svimmelhet, tretthet, tørr munn, influensalignende symptomer (f.eks, feber, frysninger, muskelsmerter), økt svetting, tap av matlyst, kvalme, nervøsitet, rennende nese, sår hals, mage opprørt, søvnvansker, svakhet.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge, unormal heshet), bisarr atferd, svart eller blodig avføring, brystsmerter, forvirring, nedsatt konsentrasjon; nedsatt koordinasjon, overdrevne reflekser, overdreven svetting, besvimelse, rask eller uregelmessig hjerterytme, feber, frysninger, eller sår hals, hallusinasjoner, økt sult, tørst, eller vannlating, ledd eller håndleddet smerter eller smerter, hukommelsestap, ny eller forverret uro, panikk angrep, aggressivitet, impulsivitet, irritabilitet, fiendtlighet, overdreven følelse av velvære, rastløshet, eller manglende evne til å sitte stille, vedvarende eller alvorlig øresus, vedvarende, smertefull ereksjon; rød, hoven, blemmer, eller flassende hud, kramper; alvorlig eller vedvarende angst, søvnvansker, eller svakhet, alvorlig eller vedvarende kvalme, oppkast, diaré, eller hodepine, betydelig vekttap, magesmerter, selvmordstanker eller forsøk; tremor, uvanlige blåmerker eller blødning, uvanlig heshet, uvanlig eller alvorlig psykisk eller humørsvingninger, unormal hevelse, uvanlig svakhet, synsforstyrrelser, forverring av depresjon.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Fluctine